Doorgaan naar content

Deelnameregelement

Dit deelnameregelement is 1-op-1 overgenomen van de Koninklijke Nederlandse Wandelbond (KNWB).

De Avond4daagse in Baflo wordt georganiseerd door Dorpsbelangen Baflo Rasquert en de Gymvereniging Baflo, onder auspiciën van KWBN.

Inschrijving

De Avond4daagse is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald. De organisatie bepaalt het maximum aantal inschrijvingen dat wordt geaccepteerd.

Met het inschrijven voor de wandeltocht verklaart de deelnemer bekend te zijn en akkoord te gaan met alles wat bij of krachtens dit reglement is bepaald. Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de organisator Dorpsbelangen Baflo Rasquert/Gymvereniging Baflo/KWBN, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

Deelname

Onder wandelen wordt verstaan, het zich zodanig voorwaarts bewegen dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt overgebracht. Het is niet toegestaan gebruik te maken van een vervoermiddel of zich in looppas voort te bewegen Wél toegestaan is Nordic Walking en afgeleide wandelsportdisciplines, snelwandelen en het gebruik van rolstoelen door deelnemers met een fysieke beperking.

Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers. De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen. Tijdens de wandeltocht is het deelnemers verboden op enigerlei wijze:

  • uiting te geven aan een politieke gezindheid;

  • zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;

  • reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van de organisatie;

  • voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.

Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers moeten worden opgevolgd.
Het evenement is voor iedereen toegankelijk, mits men beschikt over een geldige startkaart.
Ouders van kinderen blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op en het gedrag van hun kinderen.

Afval moet worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken en zakken. Als een deelnemer betrapt wordt op het maken van rommel, kunnen hem de opruimingskosten in rekening worden gebracht. De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de wandeltocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

Indien een of meerdere van de bovenstaande reglementen niet wordt nageleefd, dan zal de deelnemer worden verzocht het evenement te verlaten. Indien deze weigert, wordt de plaatselijke politie ingeschakeld.

Aansprakelijkheid organisatie

De organisatie, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade die deelnemers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.

De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door hem of haar wordt toegebracht aan de organisatie, de locatie, materiaal beschikbaar gesteld door de organisatie en andere externe partijen.

De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de organisatie geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld noch op vergoeding van (im)materiële schade.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. De organisatie draagt ervoor zorg dat de bij of krachtens dit reglement toepasselijke reglementen voor iedere deelnemer door publicatie of anderszins voldoende kenbaar zijn.

Verkoop en reclame

Het is niet toegestaan om etenswaren of andere artikelen te verkopen zonder toestemming van de organisatie. Reclame-uitingen van of voor niet deelnemende bedrijven zijn verboden.